dimecres, 26 de febrer de 2014

Concursos literaris a Calafell, la Mar de Lletres


—————————————————
LA MAR
DE LLETRES
— 2014 —
XIV Convocatòria
—————————————————
1.- Premi de poemes de mar
2.- Premi de recerca Climent Rollan
3.- Premi de contes de Nadal
Bases genèriques per a tots els premis
1.- Exclusivitat
Els treballs han de ser inèdits, és a dir, no haver estar premiats a cap
certamen ni publicats en cap mitjà escrit i informàtic.
2.- Jurat
Cada premi té el seu propi jurat constituït per professionals de la
temàtica que es valora. Els membres del jurat es faran públics el dia de
la lectura del veredicte.
3.- Termini de presentació
La data límit de lliurament de treballs és el 29 d’agost de 2014.
4.- Veredicte i lliurament de premis
Es realitzarà el diumenge 30 de novembre de 2014, a les 12 del
migdia, a la Casa Barral.
5.- Presentació
Els treballs s’han de presentar per quatriplicat a:
Regidoria de Cultura
Ajuntament de Calafell
Av. de la Generalitat, 1
43820 Calafell
A la portada ha de constar-hi el premi al qual es presenta, el títol i la
categoria en què s’inclou l’autor. El treball s’ha d’acompanyar d’un
sobre tancat amb el premi i el títol escrit a l’exterior i a l’interior del
sobre hi ha de figurar les dades de l’autor: nom complet, adreça
postal, telèfon, adreça electrònica i NIF.
No es poden presentar més de dos treballs per autor i cada autor
només pot optar a un sol premi per concurs.
Els treballs també poden enviar-se per correu electrònic a
mapons@calafell.org especificant un document per al treball (Títol 1) i
un altre per a les dades (Títol 2).
6.- Publicació
L’organització es reserva el dret de poder publicar els treballs premiats i
els finalistes de les diferents categories, fent-hi constar el nom de
l’autor i la seva condició de guanyador o de finalista. En cas que
l’organització cregui convenient la publicació de treballs no premiats
sempre es farà amb el consentiment de l’autor.
7.- Condicions
El sol fet de participar-hi suposa l’acceptació de les bases, i dels drets i
les obligacions que se’n deriven. L’organització es reserva el dret de
resoldre qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases, així
com la possibilitat de declarar algun premi desert si les obres
presentades no reuneixen els mèrits suficients. Els treballs no premiats
no es retornaran i es destruiran passada la convocatòria.
El jurat es reserva el dret a atorgar accèssits en cas que la qualitat dels
treballs presentats ho mereixin.
8.- Informació
Telèfon 977 69 90 09 / www.calafell.cat
1.- Bases per a la convocatòria del Premi de
poemes de mar
1.- Gènere
Poesia de temàtica marina.
2.- Idioma
Català.
3.- Extensió
Màxim dos fulls DIN A4, amb lletra impresa a doble espai i a una sola
cara.
4.- Premis
1r premi 400€
2n premi 250€
2.- Bases per a la convocatòria del Premi de
recerca Climent Rollan
1.- Tema
Treball de recerca i investigació per a la recuperació de la memòria
històrica. El recull ha d’estar basat en un testimoni personal biogràfic o
autobiogràfic. Ha d’explicar experiències vitals concretes d’una persona
real i no un personatge de ficció. La història de vida ha d’estar escrita
en prosa, basada en un fet real i emmarcada en un context històric.
2- Idioma
Català o castellà.
3.- Extensió
Mínim de cinc fulls i màxim de quinze fulls DIN A4, a doble espai i per
una sola cara.
4.- Premis
1r premi 400 €
2n premi 250 €
3.- Bases per a la convocatòria del Premi de
contes de Nadal
1.- Gènere
Narrativa amb temàtica relacionada amb el Nadal.
2.- Categories
Júnior: fins els 18 anys
Sènior: a partir de 18 anys
3.- Idioma
Català.
4.- Extensió
Màxim cinc fulls DIN A4, a doble espai i a una sola cara.
5.- Premis
S’estableixen dues categories:
Júnior: 1r premi 250 €
2n premi 150 €
Sènior: 1r premi 600 €
2n premi 300 €
—————————————————
—————————————————