dilluns, 16 de març de 2020

Serveis bàsics de l'Ajuntament del Vendrell


Serveis bàsics municipals davant la declaració de l'estat d'alarma . Per decret d’Alcaldia número D2020LDEC000440, de 13 de març de 2020, es van establir els serveis essencials que han de prestar serveis mínims. Els serveis essencials són:

- Contractació - Secretaria - Alcaldia - Intervenció - Protecció Civil - Serveis Socials - Policia Local - Tresoreria - Comunicació i RTVV - Serveis informàtics - Persones i Coneixement

Aquests departaments determinaran els serveis mínims per garantir el degut servei a la ciutadania, sent aquests els següents:

a) Contractació: S’estableix com a servei bàsic atendre les contractacions d’urgència per fer front a la crisi del COVID 19 i els serveis municipals bàsics. El personal de contractació estarà preferentment en confinament domiciliari a disposició del cap o responsable treballant en la modalitat de teletreball sempre que sigui possible.

b) Secretaria S’estableix com a servei bàsic atendre les urgències. El personal de secretaria  estarà preferentment en confinament domiciliari a disposició del cap o responsable treballant en la modalitat de teletreball, sempre que sigui possible.

c) Alcaldia.  Es garantirà un servei mínim d’una persona. La resta de personal romandrà confinat a casa a disposició del cap de departament o servei, treballant sota la modalitat de teletreball, sempre que sigui possible.


d) Intervenció: Es garantirà un servei mínim per atendre urgències. El personal romandrà confinat a casa a disposició del cap de departament o servei, treballant sota la modalitat de teletreball, sempre que sigui possible.

e) Protecció Civil Es manté l’estructura ordinària de prestació del servei. Tot el personal ha d’estar disponible en virtut de les necessitats que decidirà el cap de departament

f) Equip de serveis socials per atenció a urgències socials: S’estableix com a servei bàsic l’atenció a les urgències, garantint l’atenció telefònica i en la modalidat de teletreball, sempre segons instruccions de la cap de departament.

g. Seguretat Ciutadana. Policia Local. Es manté l’estructura ordinària de prestació del servei. Tot el personal ha d’estar disponible en virtut de les necessitats que decidirà el cap de departament

h. Tresoreria Es garantirà un servei mínim per atendre urgències. El personal romandrà confinat a casa a disposició del cap de departament o servei, treballant sota la modalitat de teletreball, sempre que sigui possible.

i.- Comunicació i RTVV S’estableix com a servei essencial les urgències, i Radio i Televisió El Vendrell. S’estableix quadrant mitjançant el qual només estarà en actiu el 50% del personal, de forma rotatòria.

j) Serveis informàtics Servei essencial amb serveis mínims establerts pel cap de departament. S’estableix com a servei essencial per tal d’habilitar equipaments informàtics per teletreballar. Acabat aquesta feina, podran romandre confinats a casa, treballant sota la modalitat de teletreball sempre que sigui possible.
 k) Persones i Coneixement Únicament s’estableix com a servei bàsic atendre la confecció de nòmines, les urgències, convocatòries de personal per afrontar els serveis bàsics i essencials (per exemple, residència, i policia). La resta de treballadors podran romandre a casa teletreballant i/o confinats al domicili a disposició de la cap de departament.


La resta de personal de serveis no considerats essencials observaran les següents instruccions:

Consergeria:  Hi ha d’haver una persona en tots aquells edificis que romandran oberts, per tal de garantir les urgències i l’atenció telefònica.

Servei d’Atenció a la Ciutadania  (SAC): Es manté un servei mínim per atendre el 010, urgències i tasques internes. L’horari serà dilluns, dimarts i dijous de 9h a 14h. Els tràmits podran continuar realitzant-se en línia a través de la pàgina web de l’Ajuntament o a la seu electrònica.  La resta del personal romandrà confinat al domicili, realitzant tasques de teletreball sempre que sigui possible i a disposició de la Cap de departament.

Empadronament Es treballa sota la modalitat de teletreball. No s’atendrà al públic presencialment, excepte emergències.


Brigada municipal: No és servei essencial. Els treballadors hauran d’estar a disposició del seu cap per atendre possibles incidències urgents.

Cultura i Educació: Tots els treballadors i treballadores d’aquests serveis podran romandre a casa per i mantenir-se localitzables i a disposició del cap, i treballant mitjançant la modalitat de teletreball sempre que sigui possible.
Urbanisme, Projectes i Obres Públiques: Tots els treballadors i treballadores d’aquests serveis podran romandre a casa i mantenir-se localitzables i a disposició del cap, i treballant mitjançant la modalitat de teletreball sempre que sigui possible

Salut Pública: S’estableix serveis mínims de la tècnica de salut que haurà de romandre a casa, treballant sota la modalitat de teletreball.

Medi Ambient, Parcs i jardins: Tots els treballadors i treballadores d’aquests serveis podran romandre a casa mantenint-se localitzables i a disposició del cap. Les derivacions dels serveis de poda, recollida de mobles i recollida de residus seran atesos en la modalitat de teletreball pel personal del departament.

Gestió Tributària: Tots els treballadors i treballadores d’aquests serveis podran romandre a casa i mantenir-se localitzables i a disposició del cap, i treballant mitjançant la modalitat de teletreball sempre que sigui possible

Resta de personal d’altres departaments. Garantir possibles urgències, el personal haurà d’estar a disposició del seu/seva superior jeràrquic, treballant sota la modalitat de teletreball sempre que sigui possible.

Tots els serveis que són considerats no mínims i bàsics procediran a realitzarse de manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials i, en la mesura que sigui possible realitzaran tasques sota la modalitat de teletreball, i hauran de romandre a disposició del cap o responsable, en cas que fos necessari.

La permanència del personal municipal en el seu domicili, com a conseqüència del confinament i de la suspensió temporal d’activitats en les unitats respectives, té la consideració de temps de treball efectiu.

Aquestes mesures s’aplicaran des del dilluns 16 de març i durant dues setmanes o el decret de noves mesures.

Cap comentari: