dimarts, 11 de juliol de 2017

Al.legacions pressupost Ajuntament del Vendrell

                 Els representants de tots els col·lectius   per tot el que aquí s'exposa hem decidit presentar al·legacions al vigent pressupost de l'Ajuntament del Vendrell             


                       Srs. MEMBRES DE L’ EQUIP DE GOVERN


Els membres de la Junta de personal de l’Ajuntament del Vendrell a l’actual equip de govern d’aquesta corporació i en la seva representació el seu president Miquel Casellas Porcar amb DNI____________________


                                              EXPOSEMQue, en data de 12 de juny del 2017, el Ple d’aquesta corporació en sessió extraordinària va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2017.


Que, en data de 21 de juny de 2017 es va publicar al BOP edicte exposició pública del pressupost aprovat inicialment, per termini, de 15 dies, durant el qual els interessats podran examinar-ho i presentar al·legacions.

Que, com a representants del Comitè de personal en cap moment hem estat informats sobre el contingut del pressupost abans de la seva aprovació inicial pel ple.

Que, Inspecció de Treball en data 6/6 del 2017 ha emès informe i sanció a l’Ajuntament per incomplir el Conveni Col·lectiu o Pacte de les Condicions de treball.

Que, per aquest motiu, de conformitat amb l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per no estar d’acord amb l’esmentat projecte presentem en temps i forma les següents


                                                 AL·LEGACIONS

PRIMERA.- Es tracta d’un projecte de pressupostos que s’ha fet sense consultar en cap moment amb els representants legals dels treballadors d’aquest consistori escollits democràticament, per tant entenem que no és representatiu de la voluntat dels treballadors d’aquest consistori. En aquest sentit, considerem que s’hauria de tornar a refer i buscar els camins necessaris per a  l’esmentada participació.SEGONA.- S’observa que en Capítol 1 de Despeses de Personal del Pressupost del 2017  la partida és de  12.434.639,58 €, mentre que en el Capítol 1 de les Despeses de Personal del pressupost del 2016 era de 12.625.159,23 €.
De tot això es desprèn que hi ha una pujada significativa del pressupost Municipal de 6.654.308,83 € per l’any 2017, en canvi  les Despeses de personal per a l´any 2017 són 12.434.639.58 €,  inferiors a l´any 2016 en  - 0.190.519,65 €.

Per altra banda, en el Capítol 1 de Despeses, la partida per a l´any 2017 per al Personal Funcionari en Acció Social i Beques ha quedat unificada en una quantitat de 44.237,14 € mentre que l´Acció Social i Beques del personal laboral és de 10.574,92 €, tot plegat fa que la partida final per aquets dos conceptes dels Funcionaris i Laborals sigui de 54.812,06 €.
Pel mateix concepte en el pressupost del 2016 de Despeses, en el Capítol 1, per als Ajuts Socials la despesa era de 27.351,53 € i les Beques d’estudi, que eren al Capítol 4, la despesa era de 27.460,53 €, sumant els dos conceptes dóna la quantitat de 54.812,06 €, per tant aquest any 2017 no hi ha hagut cap increment per aquets conceptes, és la mateixa quantitat que el 2016. Es pot comprovar com continua reduït el pressupost actual incomplint el que marca el conveni vigent dels treballadors. Hem de recordar que aquesta quantitat va ser reduïda unilateralment per part de l’Ajuntament  l’any 2010, per al concepte d’ajuts socials era de 35.000,00 € i de beques d’estudi de 38.904,70 €. Ascendeix a un total de 73.904,70 euros.


TERCERA.- Per altra banda, aquest projecte de pressupostos no recull els compromisos d’aquest Ajuntament amb els seus treballadors perquè el conjunt del Capítol I que fa referència a Personal és inferior a l’any passat, i no recull les conseqüències econòmiques del recent informe d’Inspecció de treball que obliga  a pagar íntegrament les beques als treballadors municipals, tal com està establert pel conveni. Tampoc recull el pacte entre Govern i treballadors de l’any 2014 perquè tots els treballadors al 2018 estiguin en el tram superior de les seves categories i es portessin a terme promocions internes. Acord que estava inclòs en la moció que va ser aprovada per unanimitat en el ple del passat 29 de juny de 2017.


QUARTA.- Segons una Addenda afegida al vigent conveni amb data 18 de març de 2011, l’Ajuntament es va comprometre a pagar als treballadors una part dels diners que tenia pactats per conveni quan “Finalitzada l’aplicació de les mesures adoptades per a la sostenibilitat de les finances públiques durant el període 2010-2013, i en funció de la situació econòmica que se’n derivi, s’ha de procedir a l’adopció de les mesures que siguin adequades per tal de recuperar gradualment els conceptes retributius de competència de la Corporació Municipal afectats pel Real Decret Llei 8/2010, així com per la limitació establerta a l’article 22.9 de la Llei 39/2010, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011”. En el present pressupost tot i el Pla d’Ajust vigent fins el 2023, hi ha una partida d’inversions que supera els 5.000.000 d’euros.


QUINTA.- Tot i la congelació dels salaris per a la immensa  majoria de la plantilla, aquest pressupost inclou un més que notable augment de salari per a quatre treballadors funcionaris del consistori, en algun cas més d’un 25% en un any. Per tant, és clara i evident la desigualtat manifesta en els seus propòsits inicials, fent un abús evident del terme excepció utilitzada en la Llei de Pressupostos de l’Estat.


Per tot això,


                                                    SOL·LICITEM

Que, es tingui per presentat aquest escrit i en mèrits del mateix per interposades al·legacions al pressupost general de la corporació per a l’exercici 2017, es torni a presentar al ple un nou projecte de pressupost pel 2017 que tingui en compte la part dels treballadors municipals. El pressupost per aquest 2017 ha de recollir inexorablement el fruit de tots els pactes, convenis vigents i el contingut dels informes d’Inspecció de Treball i altres tribunals legals i el contingut de la moció aprovada per unanimitat de tots els grups poítics el dia 29 de juny referent als treballadors del Consistori i dels seus ens autònoms i subsidiàriament, siguin estimades i incorporades al pressupost per a l’exercici 2017 que s’ha d’aprovar definitivament.

La Junta de Personal


El Vendrell a 6 de juliol del 2017


Il.Lm Sr. Alcalde de l’Ajuntament del VendrellMiquel Casellas Porcar