divendres, 30 de juny de 2017

Moció treballadors Ajuntament del VendrellAquesta moció presentada per Si se puede i Som Poble va ser aprovada per unanimitat en el ple del 29 de juny.

ELS GRUPS MUNICIPALS xxxxxxx PRESENTEM MOCIÓ PER GARANTIR, IGUALAR I MILLORAR LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI AL SERVEI D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ LOCAL I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I PER A CONÈIXER LES NECESSITATS REALS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Junta de Personal de l’Ajuntament del Vendrell, el Comitè d’empresa de l’Ajuntament i el de la Residència d’Avis la Muntanyeta, que representen el total dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms, consideren que: “Els treballadors i treballadores de qualsevol ens local és el seu gran capital. És aquest personal el que ha de treballar i vetllar pel servei de l’administrat, en aquest cas, els ciutadans i ciutadanes del Vendrell. Ens trobem en un context sòcio-econòmic excepcional, de crisis, on sembla que comencem a veure certa recuperació. Amb el marc normatiu actual minvant en quan a drets dels treballadors i treballadores que ha fet una administració feble, amb uns PGE acabats d’aprovar per la mínima i amb l’ombra d’una moció de censura, amb una taxa de reposició permesa per aquest 2017 limitada, de feina precària amb un alt nivell d’interinitat entre el personal laboral i funcionari, sous congelats, baixades salarials i on l'Administració manca dels mitjans apropiats per identificar les seves necessitats de personal i programar la forma de cobrir-los... a l’Ajuntament del Vendrell ens trobem amb una falta de planificació de futur que afecta als treballadors, i, en definitiva, al municipi.
Els governants del nostre municipi no respecten ni compleixen els principis de planificació, racionalització, reassignació de recursos humans i tota la normativa vigent existent al respecte:
  1. Article número 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans Adoptada i proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948.
  2. Article 35 i 40 de la Constitució Espanyola de l’any 1978
  3. L’apartat C de  de l’Article 14 del Capítol I del Títol III del Reial Decret Legislatiu 5/2015.
  4. L’article 29 del conveni vigent amb els treballadors  d’aquest Ajuntament i l’article 5 del  mateix conveni  publicat al DOGC el 26 d’octubre del 2010.
  5. I l’EBEP, Llei 7/2007 de 12 d’abril i posteriors modificacions.
  6. El Decret 214/1990, de 30 de juliol.
  7. Llei Orgànica 11/1985, de 2 de agosto, de Llibertat sindical
  8. (..) entre d’altres)

Durant la passada legislatura i els dos anys d’aquesta, els representants dels treballadors i de les treballadores de l’Ajuntament del Vendrell no han estat cridats ni consultats a participar de les matèries que són objectes de negociació, així com són funcions i legitimacions que per llei els pertoca, fets que clarament fallen en contra dels principis de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la falta de transparència i arbitrarietat per part de l’equip govern a l’hora de realitzar canvis de lloc de treball.

L’equip de govern és el responsable que els principis de legalitat, objectivitat, mèrit i capacitat, en la provisió d’aquests llocs i a la promoció professional del personal funcionari i laboral d’aquest ajuntament i dels seus organismes autònoms siguin respectats, oferint la mateixa possibilitat a tots els treballadors d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència que ha de complir qualsevol promoció o canvi de lloc de treball a l’administració pública.

Amb tota aquesta informació s’ ha demostrat que la nostra administració no funciona adequadament, i actualment existeix  una falta de comunicació entre el Govern i els treballadors que s’està plasmant en un conjunt de denúncies als Jutjats de lo Social, del Contenciós Administratiu o la Inspecció de Treball dels treballadors en contra de l’Ajuntament.

El passat divendres 9 de juny es va rebre la comunicació d’una sanció de la Inspecció de Treball a l’Ajuntament del Vendrell i al Patronat Municipal Asil de la Residència d’Avis per, precisament, incompliment, d’aquests drets laborals i del conveni col·lectiu, sanció, que haurem de pagar tots els habitants del Vendrell a causa de la mala gestió de l’equip de govern.

Tant la Junta de Personal de l’Ajuntament del Vendrell, com el Comitè d’empresa de l’Ajuntament i el de la Residència d’Avis la Muntanyeta, que representen el total dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms, consideren que els seus drets han estat vulnerats per l’actual equip de govern i consideren que els principis bàsics de tota administració pública d’igualtat, mèrit i capacitat, transparència han estat vulnerats”.

Per tot això, els GRUPS MUNCIPALS XXXX, demanem que el Ple Municipal del Vendrell assumeixi les següents consideracions:

ACORDS :

1-   Conèixer de forma objectiva quina és la situació real i les necessitats del personal de l'Ajuntament i Organismes Autònoms en funció de la seva càrrega de treball.

2-   Participar en el planejament dels recursos humans d’aquest consistori i conèixer, a priori, els canvis que es porten a terme i la convocatòria de noves places, així com la participació legal dels treballadors allà on sigui legal la mateixa per garantir els principis legals establerts.

3-   Elaborar una relació de llocs de treball real on cada treballador tingui la retribució segons el lloc que està desenvolupant actualment.

4-   Eliminar definitivament en tots els treballadors la classificació en trams i tal com es va pactar en una reunió paritària situant als treballadors en el tram superior de la seva categoria, complint l’acord signat per les parts.

5-   Complir el conveni col·lectiu vigent que regeix les condicions del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms abans esmentats, tal i com ha comunicat la Inspecció de Treball en la seva resolució, i que va avançar a la reunió del passat dimarts dia 16 de maig de 2017.

6-   Designar  a la Comissió de seguiment d’aquest Ajuntament formada per tècnics i polítics i representants dels treballadors com a òrgan col·legiat perquè vetlli pel compliment d’aquests acords.